konkurs na palmę wielkanocną

Konkurs na Palmę Wielkanocną

REGULAMIN KONKURSU
„TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA – MILOWKA 2017”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, z siedzibą ul. Dworcowa 1, 34-360 Milówka, tel./fax 33 863 73 99 .
2. Konkurs odbywa się w dniu 09.04.2017r. (Niedziela Palmowa) przed kościołami każdej parafii na terenie
gminy Milówka.
3. Komisje w każdej parafii powołują DYREKTORZY szkół przy współpracy z parafiami.
4. Miejsce nadsyłania prac: Muzeum „Stara Chałupa” w Milówce, ul. Piastowska 1
5. Termin nadsyłania prac: 10.04.2017r. (poniedziałek po Niedzieli Palmowej) od godz. 7.30-10.30
6. Rozstrzygnięcie konkursu: 10.04.2017r.
7. Komisja rozstrzygająca konkurs zostaje powołana przez organizatora.
8. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w „Starej Chałupie” w dniu 12.04.2017r. (środa) – godz. 10.00
o czym laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

§ 2
Przedmiot i cele konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.
2. Cele konkursu:
• popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,
• pogłębianie więzi z regionem danej miejscowości i ziemi Żywieckiej,
• pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia,
• rozwijanie kreatywności,
• pogłębianie umiejętności plastycznych w dziedzinie bibułkarstwa,
• pobudzanie aktywności twórczej.

§ 3
Uczestnicy

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich.

§ 4
Warunki udziału

1 Akceptacja Regulaminu Konkursu
2 Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej zgodnej z Regulaminem (ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 m)
3 Przytwierdzenie do pracy tabliczki zawierającej następujące informacje:
• Imię i nazwisko, adres, numer telefonu autora (praca indywidualna)
• Nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko autora lub klasa (praca indywidualna)
• W przypadku osób niepełnoletnich, imię i nazwisko opiekuna (praca indywidualna)
4 Dostarczenie palmy w terminie 10.04. 2017 r. do godz. 10.30 do Muzeum „Stara Chałupa”, ul. Piastowska 1.

§ 5
Ocena prac oraz zasady przyznawania nagród

1. Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem (wszelkie elementy z tworzyw sztucznych). Pozostałe prace zostaną oznaczone zdobytymi miejscami i wyeksponowane w dniu 12.04.2017r. podczas otwarcia wystawy.
2. Ekspozycję będzie można oglądać w godzinach pracy Muzeum do dnia 12.05.2017r.
3. Przy wyborze tradycyjnej palmy Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
• zgodność z miejscową tradycją w zakresie form
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
• estetyka wykonania
• walory artystyczne pracy
4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody książkowe.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§ 7
Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 12.04.2017r. w Muzeum „Stara Chałupa”, o godz. 10.00.
2. Laureaci są zobowiązani do odbioru nagrody osobiście oraz dokonania potwierdzenia odbioru nagrody.
3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie www.milowka.pl w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Prace będzie można odebrać w terminie: 13 maja 2017r. (sobota) w godz. 10.00-14.00

Udostępnij na facebooku