Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce: gok.milowka.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • możliwość zmiany wielkości czcionki;
 • możliwość skorzystania w wersji kontrastowej dla słabowidzących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Maciejowski
 • E-mail: gok.milowka@interia.pl
 • Telefon: 33 863-73-99

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
 • Adres: Milówka ul Dworcowa 1
  34 – 360 Milówka
 • E-mail: gok.milowka@interia.pl
 • Telefon: 33 863-73-99

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacja o dostępności wejścia do budynku:

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 1. W budynku, na parterze znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, Punkt Informacji Turystycznej oraz sala w której odbywają się wystawy czasowe i spotkania. Do tych pomieszczeń jest zapewniony dostęp osób niepełnosprawnych. Na drzwiach pomieszczenia PIT-u i sali wystawowej oraz na drzwiach wejściowych do budynku jest informacja dotycząca przeznaczenia pomieszczeń zapisana w alfabecie brajla. Dopuszcza się możliwość dostępu z psem asystującym.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

GOK w Milówce nie posiada takich dostosowań.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się takie miejsce parkingowe.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

GOK w Milówce nie posiada tłumacza języka migowego.

Raport dostępność-2

Raport dostępności